Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Eczanelerde Artık Kanser İlaçları Satılmayacak
30 Mayıs 2015, 16:27

Eczanelerde Artık Kanser İlaçları Satılmayacak

Kan­ser ilaç­la­rı­ artık has­ta­ne­ler ta­ra­fın­dan has­ta­ya su­nu­la­cak

Eczanelerde Artık Kanser İlaçları Satılmayacak

Kan­ser ilaç­la­rı­ artık has­ta­ne­ler ta­ra­fın­dan has­ta­ya su­nu­la­cak.

Sağlık Bakanlığı yayınlamış olduğu genelge ile kanser ilaçlarının eczanelerde satışına yasak koydu.1 Temmuz'dan itibaren kanser ilaçlarını hastaneler vercek.Bu değişiklikler ile birlikte eczanelerin yüzde 10'u bulan gelir kaybını yaşanması bekleniyor.

Tür­ki­ye Ka­mu Has­ta­ne­le­ri Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan lahza ti­ne­op­las­tik ilaç­la­rın te­mi­ni ile vilayet il­gi­li bir ge­nel­ge ya­yın­lan­dı.

Genelgede ke­mo­te­ra­pi­de kul­la­nı­lan ilaç­la­rın ec­za­ne­ler­den alın­dı­ğı vur­gu­lan­dı. An­cak 1 Tem­mu­z’­dan iti­ba­ren bu sis­tem­de de­ği­şik­li­ğe gi­di­le­ce­ği be­lir­ti­le­rek kan­ser ilaç­la­rı­nın has­ta­ne­ler ta­ra­fın­dan has­ta­ya su­nu­la­ca­ğı­nın açıklandı .

KE­MO­TE­RA­PİDE KU­LA­NI­LAN­LAR

Ge­nel­ge­de şu ifa­de­ler yer kırmızı ­dı: “Gü­nü­bir­lik ke­mo­te­ra­pi te­da­vi­le­rin­de 01/07/2015 ta­ri­hi­ne ka­dar kul­la­nı­la­cak olan­la­rın has­ta­ya re­çe­te edi­le­rek ser­best ec­za­ne­ler­den te­min et­ti­ril­me­si­ni, 01/07/2015 ta­ri­hin­den iti­ba­ren gü­nü­bir­lik te­da­vi­ler da­hil ya­ta­rak te­da­vi­ler­de kul­la­nı­la­cak kan­ser ilaç­la­rı­nın ise ge­nel sek­re­ter­li­ği­niz­ce has­ta­ya re­çe­te edil­me­ye­cek şe­kil­de sa­tın kırmızı ­ma sü­reç­le­ri­nin plan­la­ma­sı­nı, sağ­lık te­sis­le­ri­nin bil­gi­len­di­ril­me­si yö­nün­de ge­rek­li ted­bir­le­rin alın­ma­sı­nı ve ko­nu­nun ta­ki­bi­nin ge­nel sek­re­ter­li­ği­niz­ce has­sa­si­yet­le ya­pıl­ma­sı­nı ehemmiyet ­le ri­ca ede­riz.”

İLAÇ­LA­RI­ KO­RU­YA­MA­YA­CAK­LAR

Uy­gu­la­ma­ya tep­ki gös­te­ren Bütün Ec­za­cı İş­ve­ren­ler Sen­di­ka­sı (TE­İS) Ge­nel Baş­ka­nı Nur­ten Say­dan, Da­nış­ta­y’­a da­va aça­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. Has­ta­ne­de ilaç bu­lun­dur­ma­nın bü­yük risk ta­şı­dı­ğı­na de­ği­nen Say­dan, “İlaç ça­lın­ma olay­la­rı­nı du­yu­yo­ruz. Kan­ser ilaç­la­rı­nı ko­ru­ya­ma­ya­cak­la­r” diye belirtti .

120 MiLYON BAKANLIĞA AKACAK

Tür­ki­ye Ec­za­cı­lar Bir­li­ği (TEB) Ge­nel Sek­re­te­ri Ha­run Kı­zı­lay, kan­ser te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan lahza ­ti­ne­op­la­sik­le­rin sa­tı­lan ilaç­la­rın yüz­de 10’u­nu oluş­tur­du­ğu­nu ak­tar­dı. 2014 yı­lı tü­ke­tim ma­li­ye­ti­nin 1.3 mil­yar TL ol­du­ğu­nu be­lir­ten Kı­zı­lay, “Ec­za­ne­ler kan­ser ilaç­la­rın­dan sene ­da 120 mil­yon TL ka­za­nı­yor. Bu, ye­ni uy­gu­la­may­la ba­kan­lı­ğa ak­ta­rı­la­ca­k” de­di.

HASTALIĞIN HER EVRESİNDE KULLANILIYOR

Saydan, bu ilaçların kanser hücrelerinin üremesini önlemek için kullanıldığını ifade etti . Saydan, hastalığın her evresinde bu ilaçların kullanılabildiğine işaret etti. İlaçların çok fazla pahalı olduklarını ancak belirgin bir bedel aralığı belirtilemeyeceğini aktardı. Sağlık Bakanlığı ise hangi ilacın hastanelere devredildiği yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.Bugün

İstanbul Eczacı Odası'ndan kanser ilacı açıklaması

"Uygulama hem hastaları mağdur edecek hem de sağlık hizmetini tartışılır duruma getirecek"

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Semih Güngör, Sağlık Bakanlığı'nın 1 Temmuz'dan itibaren kanser tedavisinde kullanılacak ilaçların günü birlik tedavi kapsamında hastaneler tarafından karşılanacağı yasal düzenlemesiyle ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nı bu uygulamadan vazgeçmeye davet eden Güngör, "İlaç hizmeti eczacının sorumluluğunda ve eczaneler aracılığıyla yürütülmek zorundadır. Mesleğimizle ilgili yasalar bunu emretmesine rağmen bu hizmetin yetkilendirilmiş kurumlara devredilerek sürdürülmesi hem hastaları mağdur edecek hem de sağlık hizmetini tartışılır duruma getirecek" dedi.

Semih Güngör ve bir grup eczacı, Çapa'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi karşısında düzenledikleri basın açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı'nın kanser ilaçlarının hastaneler tarafından karşılanacağı uygulamaya tepki gösterdi. Burada bir basın açıklaması yapan Güngör, Sağlık Bakanlığı'nın 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek olan kanser tedavilerinde reçetelerin düzenlenmesi kanununda yaptığı değişikliği hatırlattı. Güngör, "Kemoterapi tedavilerinde kullanılan ve fiyat sorunu yaşamayan ilaçların tamamı eczanelerimizde bulunmakta, yürürlükte olan yasalar kapsamında eczacılar tarafından hastaya ulaştırılmaktadır. Kanser hastaları bu ilaçlara ulaşmada hiçbir sorun yaşamamaktadırlar. Bu nedenle böyle bir uygulamaya neden geçildiğini anlamak mümkün değildir" dedi.

"HASTA MAĞDURİYETİ KAÇINILMAZ OLACAK"

Semih Göngör, eczanelerin hizmet dışı bırakılarak hastaneler aracılığı ile yürütülecek bu düzenlemeyle hasta mağduriyetinin kaçınılmaz olacağını savundu. Güngör , "Ekonomik yetersizlikleri nedeniyle pek çok hastane ilaç temininde sorun yaşayacak, hasta eczanelerden ihtiyacı olan ve piyasada bulunan tüm ilaçları eksiksiz alabilirken, hastane ancak bütçesi ölçeğinde temin edebildiği ilaçlarla tedaviyi sürdürmek durumunda kalabilecek veya hasta ilaçları parasını cebinden ödeyerek eczaneden almak zorunda kalacaktır. Sosyal Güvenlik şemsiyesi altında ilaçları herhangi bir bedel ödemeden alması gereken hasta cebinde parası yoksa ilaçlarının almayacak ve tedavisi aksayacaktır. 1 Temmuz 2015 itibariyle bu uygulama başladıktan bir süre sonra devlet ve üniversite hastanelerinin yetersiz bütçeleri nedeniyle günübirlik tedavide yaşanacak aksaklıklar sonucu, hastalar ekonomik kaynakları güçlü olan özel hastanelere yönelmek zorunda kalacaklardır " şeklinde konuştu.

"BU DÜZENLEME SABRIMIZI TAŞIRDI"

1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek uygulamanın olumsuzluklarını anlatan Güngör, "Fiyat alamadıkları için piyasada bulunmayan ve bu nedenle yetkilendirilmiş kurum ve kişiler tarafından getirilen ilaçlar nedeniyle zor durumda kalan eczaneler, bu uygulamanın hayata geçmesi ile birlikte hizmet veremez hale geleceklerdir. İlaç alanında yapılan her türlü tasarruftan olumsuz etkilenerek ekonomileri iyice daralan ve özellikle hastane civarlarında hizmet sunmaya çalışan eczanelerin neredeyse tamamı kepenk indirmek zorunda kalacaktır. Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan ve tarafımızca nedeni anlaşılamayan bu son düzenleme sabrımızı taşırmıştır" diye konuştu.

"MESLEĞİMİZLE İLGİLİ YASALAR BUNU EMREDİYOR"

Semih Göngör, ilaç hizmetinin eczacının sorumluluğunda ve eczaneler aracılığıyla yürütülmesi gerektiğinin bir zorunluluk olduğunu belirtti. Güngör, "Mesleğimizle ilgili yasalar bunu emretmesine rağmen bu hizmetin yetkilendirilmiş kurumlara devredilerek sürdürülmesi hem hastaları mağdur edecek hem de sağlık hizmetini tartışılır duruma getirecek. Sağlık Bakanlığı, eczacıyı dışlayan bu uygulamadan vaz geçerek, gerçekçi bir fiyat politikası ile ilacın bulunabilirliğini ve ülkemizin dört bir yanında hizmet veren eczaneler aracılığı ile hastalara zamanında ulaşmasını sağlamalıdır" dedi.

"EZCANELER AYAKTA DURAMAZ HALE GELECEK"

Basın açıklamasının ardından Güngör gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Güngör, kanser ilaçlarının eczanelerden alınmasının nedeni ile ilgili bir soruya, somut bir gerekçe göremediklerini söyledi. "Eczacılar açısından kanser ilaçlarında ne kadarlık bir pazar payı eksilecek?" şeklindeki bir soruya Güngör, "17,4 milyar liralık bir ilaç bütçesi üzerinden hizmet veriyoruz. Yüzde 90'ın üzerinde eczaneler resmi kurumlarla anlaşmalıdır. Bütçenin bu yıl itibariyle 1,8 milyar lirası ithal ilaçlar yani yurtdışından gelen kanser dahil tüm ilaçlar, eczane dışına çıkartılarak Türk Eczacılar Birliği ve diğer şirketler kanalıyla ülkemize gelmeye başladı ve bu pazar eczacıların elinden alınmaya başladı. Bunun yanında bir de kemoterapi ilaçlarının aynı nedenlerle veya demin saydığım nedenlerle eczane üzerinden hizmetinin durdurulması da eczane alanında 1,2 milyar liralık bir kayba neden olacaktır. Zaten daralan bütçeler ortadayken eczacının gelir artışı yok, gelir kaybı var. Ayrıca giderek artan giderler, eczaneleri ayakta duramaz hale getirecektir" şeklinde yanıt verdi.

"TEMİN EDEMEZSEK SIKINTI YAŞARIZ"

Öte yandan kanser tedavisi gören hastalar ve yakınları yürürlüğe girecek yasal düzenleme ile birlikte ilaçlarını hastanelerden temin edemediklerinde sıkıntı yaşayacaklarını dile getirdiler. Kız kardeşi kanser tedavisi gören Veyis Kızılbulut adlı bir vatandaş düzenlemeyi yeni öğrendiğini belirterek, uygulama ile ilgili olarak, "Şimdiye kadar kanser ilaçlarımızı eczaneden alıyorduk, hastaneye teslim ediyorduk. Sonra kemoterapi tedavisi görüyoruz. 1 Temmuz'dan itibaren ilaçlarımızı hastaneden alacakmışız. İlaçlarımızı hastaneden temin edebilirsek iyi olur ancak temin edemezsek sıkıntı yaşarız" ifadelerini kullandı.

İHA

Haberi Ekleyen: Ali Dursun

Bu haber 1613 defa okunmuştur.

Paylaş

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Sağlık-Beslenme

Giresun'da Virüs Yaygınlaşıyor!

Giresun'da Virüs Yaygınlaşıyor! Giresun'da pandemi yaygınlaşıyor

Sağlık Hizmetlerine %58 Zam

Sağlık Hizmetlerine %58 Zam laboratuar tahlil ücretleri yüzde 209 artırıldı

Tıbbi cihazlar artık ücretsiz

Tıbbi cihazlar artık ücretsiz Vatandaş ihtiyaç duyduğu tıbbi cihazları artık ücretsiz alacak

Sağlıkçılara Çirkin Saldırı

Sağlıkçılara Çirkin Saldırı Hasta yakınları sağlıkçılara saldırdı

Kalp krizinin belirtileri

Kalp krizinin belirtileri Vücudunuz Kalp Krizi Gerçekleşmeden 1 Ay Önce Sizi Uyarıyor

GÖRELE ' DE HAVA DURUMU

GIRESUN

RÖPORTAJ

Murat Kul ile balıkçılık üzerine söyleşi

Murat Kul ile balıkçılık üzerine söyleşi

ARŞİVLEN HABERLER

Arama
ssssssssssssssssssssssssssssssssssss